Makra i raporty

 

Makra w programie Access

W programie Microsoft Office Access makra mogą być zawarte w obiektach makr (nazywanych też makrami autonomicznymi) lub osadzone we właściwościach zdarzeń formularzy, raportów lub formantów. Makra osadzone stają się częścią obiektu lub formantu, w którym są osadzone. Obiekty makr są widoczne w okienku nawigacji w obszarze Makra; makra osadzone nie są widoczne.

Konstruktor makr

Konstruktor makr jest używany do tworzenia i modyfikowania makr. Aby otworzyć Konstruktora makr, należy:

1. Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij polecenie makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę znajdującą się pod modułu lub przycisk Moduł klasy, a następnie kliknij makroObraz przycisku

Zostanie wyświetlony Konstruktor makr.
Konstruktor makr2. W oknie Konstruktora makr należy utworzyć listę akcji, które mają zostać wykonane podczas działania makra. Po pierwszym otwarciu Konstruktora makr są wyświetlane kolumny AkcjaArgumenty i Komentarz.

3. W obszarze Argumenty akcji można po lewej stronie wprowadzać i edytować argumenty dla poszczególnych akcji makra, o ile są potrzebne. Po prawej stronie znajduje się pole opisu, w którym można wyświetlić krótki opis każdej akcji lub argumentu. Aby wyświetlić opis w tym polu, należy kliknąć akcję lub argument akcji.

4. Za pomocą poleceń na karcie Projektowanie w Konstruktorze makr można utworzyć, przetestować i uruchomić makro.

Na karcie projektowanie dostępne są następujące narzędzia:

Grupa

Polecenie

Opis

Narzędzia

Uruchom

Powoduje wykonanie akcji wymienionych w makrze.

 

Pojedynczy krok

Służy do włączania trybu pracy krokowej. W przypadku uruchomienia makra w tym trybie akcje są wykonywane pojedynczo. Po wykonaniu każdej akcji wyświetlane jest okno dialogowe Praca krokowa makra. W oknie tym można kliknąć przycisk Krok, aby przejść do następnej akcji, lub przycisk Zatrzymaj wszystkie makra, aby zatrzymać to i wszystkie inne uruchomione makra. Można też kliknąć przycisk Kontynuuj, aby wyjść z trybu pracy krokowej i wykonać pozostałe akcje bez zatrzymywania.

 

Konstruktor

Ten przycisk jest włączany, gdy zostanie wprowadzony argument akcji, który może zawierać wyrażenie. Kliknięcie przycisku Konstruktor powoduje otwarcie okna dialogowego Konstruktor wyrażeń, w którym można utworzyć wyrażenie.

Wiersze

Wstaw wiersze

Powoduje wstawienie jednego lub wielu pustych wierszy akcji powyżej zaznaczonych wierszy.

 

Usuń wiersze

Powoduje usunięcie zaznaczonych wierszy akcji.

Pokaż/Ukryj

Pokaż wszystkie akcje

Służy do wyświetlania większej lub mniejszej liczby akcji makr na liście rozwijanej Akcja.

  • Aby wyświetlić dłuższą listę akcji makr, należy kliknąć przycisk Pokaż wszystkie akcje. Gdy jest dostępna dłuższa lista akcji makr, przycisk Pokaż wszystkie akcje jest widoczny jako wybrany. Jeśli zostanie wybrana akcja makra z dłuższej listy akcji makr, uruchomienie tej akcji może wymagać jawnego oznaczenia bazy danych jako zaufanej.

  • Aby przełączyć z dłuższej listy na krótszą (zawierającą tylko te akcje makr, które mogą być użyte w bazie danych nieoznaczonej jako zaufana), należy zadbać, by przycisk Pokaż wszystkie akcje nie jest wybrany.

     

 

Nazwy makr

Służy do pokazywania lub ukrywania kolumny Nazwa makra. Nazwy makr są wymagane w grupach makr, aby rozróżniać poszczególne makra, lecz w innych przypadkach są opcjonalne. 

 

Warunki

Służy do pokazywania lub ukrywania kolumny Warunek. Kolumna ta jest używana do wprowadzania wyrażeń sterujących wykonywaniem akcji.

 

Argumenty

Służy do pokazywania lub ukrywania kolumny Argumenty. W tej kolumnie są wyświetlane argumenty dla poszczególnych akcji makra, co ułatwia przeglądanie makra. Jeśli kolumna Argumenty nie jest wyświetlana, należy kliknąć akcję i odczytać jej argumenty w obszarze Argumenty akcji. W kolumnie Argumenty nie można wprowadzać argumentów. Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl