Makra i raporty

 

Makra osadzone

Istnieje możliwość osadzania makr w dowolnym ze zdarzeń udostępnianych przez formularz, raport lub formant. Makro osadzone nie jest widoczne w okienku nawigacji; jest ono częścią formularza, raportu lub formantu, w którym zostało utworzone. Podczas tworzenia kopii formularza, raportu lub formantu, który zawiera makra osadzone, makra te są również umieszczane w kopii.

Tworzenie makra osadzonego

Makra osadzone różnią się od makr autonomicznych tym, że są przechowywane we właściwościach zdarzeń formularzy, raportów i formantów. Nie są one wyświetlane jako obiekty w obszarze Makra w okienku nawigacji. Może to ułatwić zarządzanie bazą danych, ponieważ nie trzeba śledzić poszczególnych obiektów makr zawierających makra dla formularza lub raportu. Poza tym makra osadzone są dołączane do formularzy lub raportów za każdym razem, gdy są kopiowane, importowane lub eksportowane.

Aby na przykład zapobiec wyświetlaniu raportu w przypadku braku danych, można osadzić makro we właściwości zdarzenia raportu Przy braku danych. Można użyć akcji OknoKomunikatu, aby wyświetlić wiadomość, a następnie akcji AnulujZdarzenie, aby anulować raport i nie wyświetlać pustej strony.

 

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport zawiera makro, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij formant lub sekcję zawierającą właściwość zdarzenia, w której chcesz osadzić makro. Możesz także wybrać formant lub sekcję (albo cały formularz lub raport) przy użyciu listy rozwijanej w obszarze Typ zaznaczenia w górnej części arkusza właściwości.

 4. W arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 5. Kliknij właściwość zdarzenia, w której chcesz osadzić makro, a następnie kliknij przycisk Przycisk Konstruktor.

 6. W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora kliknij pozycję Konstruktor makr, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W Konstruktorze makr kliknij pierwszy wiersz w kolumnie Akcja.

 8. Na liście rozwijanej Akcja kliknij odpowiednią akcję.

 9. Wprowadź wymagane argumenty w obszarze Argumenty akcji.

 10. Jeśli chcesz dodać następną akcję, kliknij następny wiersz w kolumnie Akcja i powtórz kroki 8 i 9.

 11. Po ukończeniu makra kliknij przycisk Zapisz, a następnie przycisk Zamknij.

Makro będzie uruchamiane przy każdym wyzwoleniu właściwości zdarzenia.

 Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl